Thứ 4 Ngày 02/01/2019

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐIỂM THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH CƠ QUAN ĐẢNG, MTTQ VÀ ĐOÀN THỂ NĂM 2018

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐIỂM THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH
CƠ QUAN ĐẢNG, MTTQ VÀ ĐOÀN THỂ NĂM 2018 (Tệp đính kèm)

Các tin khác