Thứ 4 Ngày 26/12/2018

Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019

Chiều 24/12, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị.

      Chiều 24/12, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị.

      Năm 2018, cán bộ, công chức (CBCC) ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, khó, đột xuất, đòi hỏi thực hiện trong thời gian ngắn như: Tham mưu ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, công tác cán bộ theo  tinh thần nghị quyết các Hội nghị Trung ương 6,7 khóa XII; Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị

      Thực hiện chương trình hành động số 54, số 62 của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của từng cơ quan theo hướng giảm đầu mối tổ chức trực thuộc, đảm bảo thận trọng, có lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Phê duyệt đề án sắp xếp các đơn vị trực thuộc MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội từ 33 đầu mối tinh gọn còn 20 đầu mối; sáp nhập 483 thôn, tổ phố còn 169 thôn, tổ phố, số còn lại đang tiếp tục thực hiện. Đồng thời, sáp nhập chi bộ, ban công tác mặt trận, đoàn thể  sau khi sáp nhập thôn, tổ phố theo Hướng dẫn 19 của BTV Tỉnh ủy; thực hiện nhất thể hóa một số chức danh cấp huyện, triển khai thí điểm hợp nhất văn phòng huyện ủy với văn phòng HĐND, UBND tại Thanh Liêm.

      Cơ quan Tổ chức xây dựng Đảng các cấp cũng đã tham mưu thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC; rà soát, giới thiệu, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ đảm bảo đủ số lượng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Mặt khác, tham mưu triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, sinh hoạt chi bộ, quản lý, phát triển đảng viên. Trong năm đã hoàn thành thủ tục đề nghị cấp ủy có thẩm quyền kết nạp 944 đảng viên.

      Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh xác định là: Tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai hiệu quả các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết các Hội nghị Trung ương 6,7,8 khóa XII; kiện toàn cấp ủy, chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình; điều động, phân công, sắp xếp cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn đối với các cơ quan khối đảng, chính quyền; xây dựng, thực hiện đề án vị trí việc làm của các cơ quan đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị- xã hội; triển khai kế hoạch, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm  2018

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả nổi bật ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh tham mưu thực hiện, trong năm 2018.

      Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành khắc phục những hạn chế, tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng đảng; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp tham mưu thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XII.

      Thực hiện tốt công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, nhanh chóng kiện toàn cán bộ cơ sở đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; tham mưu sửa đổi một số quy chế làm việc của cấp ủy cho phù hợp, tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch, điều động cán bộ đáp ứng đúng các tiêu chí, yêu cầu; tham mưu chỉ đạo, phát động các cấp, ngành tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa Liềm vàng” 2019.

Nguồn hanamtv.vn

Các tin khác