Thứ 3 Ngày 09/10/2018

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018

Chiều ngày 04/10/2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng quý IV năm 2018 và Quán triệt Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

     Chiều ngày 04/10/2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng quý IV năm 2018 và Quán triệt Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

     Dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy khối; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ; ủy viên UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; trưởng, phó, các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy khối. Đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị

      Chín tháng đầu năm 2018, công tác xây dựng Đảng đã được cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ Khối triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Tích cực đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được đổi mới và đi vào nền nếp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, số cuộc, số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng lên có tác dụng giáo dục, ngăn chặn vi phạm của đảng viên; phát hiện và xử lý kịp thời đảng viên có vi phạm, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình tư tưởng, tình hình nội bộ ở cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Công tác lãnh đạo các đoàn thể và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được coi trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

      Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều nhất trí với dự thảo báo cáo, thảo luận tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất nhiều giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng 3 tháng cuối năm 2018.

      Hội nghị cũng đã quán triệt Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy đảng cần tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, trọng tâm là đánh giá đánh giá kết quả đăng ký “làm theo” Bác năm 2018, đánh giá kết quả xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCS đảng, đảng viên năm 2018 theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2018; tổng kết công tác các đoàn thể, hội chính trị năm 2018.

Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác